Siste nytt

Vi har mottatt følgende melding fra Sandnes Hytteeierforening:

 

Invitasjon til møte for hytteeiere i Sandnes! 

 Mandag 10. november kl. 1900    inviterer Sandnes Hytteeierforening (SHF) til allmøte på hotell Residence i Sandnes.  

På møtet vil det bli gitt en oppdatering fra avdeling for Kommunalteknikk når det gjelder vann, avløp - og renovasjonsordningene for fritidseiendommene i kommunen og hva hytteeierne kan gjøre for å få etablert godkjent vann og avløp på sine eiendommer.

Hovedsak på møtet blir imidlertid den såkalte ”Amnestisaken”, der representanter både fra administrasjonen og politikerne vil redegjøre for hva som har skjedd så langt, og ikke minst hva som nå skal skje videre. Det blir god anledning til å stille spørsmål! 

Ved slutten av møtet vil styret i SHF kort orientere om andre aktuelle saker.

Vi har fått innspill om at der fremdeles er mange uavklarte spørsmål i forbindelse med Amnestisaken. Av ulike grunner ønsker ikke alle å stille disse spørsmålene under selve allmøtet. For å kunne være sikker på at alle relevante spørsmål for hytteeierne blir stilt, har vi lagt til rette for at de som ønsker visse spørsmål stilt, kan sende spørsmålet til Einar Knudsen som skal være møteleder. Han vil under møtet anonymisere spørsmålene og sørge for at de blir stilt.

Spørsmålene, som bør være så konkrete og korte som mulig - og IKKE relatert til spesielle forhold på de enkelte eiendommene - sendes snarest til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

VEL MØTT !

Med vennlig hilsen 

Jonas P. Aadnoy

Styreleder SHF

 


Til alle medlemmer i velforeningene.

Styret i SHF har i øyeblikket flere saker til behandling, og ønsker å oppdatere medlemmene om de viktigste punktene.

 

 

 

1. ”Amnestisaken”.

Styret i SHF har de siste ukene vært i tett dialog både med politikerne og administrasjonen i Sandnes kommune for å få til en prosess som er løsningsorientert og som i størst mulig grad ivaretar hytteiernenes interesser.  I dette arbeidet har det vært viktig for oss å legge til grunn det politiske vedtaket fra februar i år som innebærer en positiv holdning til søknader fra hytteiere. Det er grunn til å nevne at vi i styret har hatt flere henvendelser fra hytteiere som mener de IKKE har møtt en slik positiv holdning fra administrasjonen sin side. Det har også skapt frustrasjon at veiledningen som skulle utarbeides fra kommunen sin side, er blitt betydelig forsinket. Dette er også en av grunnene til at fristen for å søke gebyrfritt ble utsatt til 1. november 2008.  Vi har nå mottatt  utkast til veiledning som vi har kommentert og sendt til kommunen. Vi har bl.a. presisert følgende i vårt svarbrev:

Når det gjelder veiledningen, mener SHF at prinsipper og vurderingskriteriene vedtatt av Utvalget for Byutvikling den 16.02.2008 presenteres uavkortet -og først i veiledningen. Deretter følger de oversendte formuleringene, med enkelte endringer:  

a) Formuleringer som ”se positivt på søknaden” og ”størst sannsynlighet for godkjenning” byttes ut med ”vil bli godkjent” eller ”skal som hovedregel godkjennes”. For eksempel bør punkt 1 lyde: 

Dersom tiltaket ville blitt godkjent etter søknad på det tidspunktet tiltaket ble oppført, vil tiltaket bli godkjent ved behandlingen nå. 

b) Dessuten ønsker SHF følgende presisering:  

Dersom søker har flere mindre uregistrerte søknadspliktige tiltak oppført, vil disse vurderes enkeltvis. Det skal følgelig ikke foretas en ”summering” av tiltakene, slik at mange små blir en stor overtredelse da disse kan ha blitt utført at forskjellige eiere og/eller på forskjellig tidspunkt. 

Når det gjelder saksgangen, etterlyser SHF en differensiering av de ulike tiltakene i forhold til hvilken tidsperiode de er oppført i. Vi  viser i den forbindelse til kriteriene vedtatt av Utvalget for Byutvikling den 16.02.2008, hvor det er skissert ulik saksgang for tiltak oppført før 01.01.1966, tiltak oppført før 01.01.1966 og før 01.07.1986 og tiltak etter 01.07.1986 og før 31.12.2002.  

I oversendte forslag til veiledning kan det synes som om saksbehandlingen er lik uavhengig av tidspunkt for oppføring. SHF ber følgelig om at det skisseres tre ulike alternative saksbehandlingsregler i henhold til politisk vedtak. 

Den endelige versjonen blir sendt ut til velforeningene så snart de foreligger. Under forutsetning av at våre innspill blir tatt hensyn til,  vil styret i SHF kunne stille seg bak veiledningen. SHF vil imidlertid ikke kunne gi konkrete råd til den enkelte hytteier om man bør søke eller ei, det må bli hver enkelt sin  vurdering 

2. Hytterenovasjon

Det har vært avholdt møte mellom SHF (og representanter for enkelte velforeninger, ref. invitasjon til velforeningene av 02.06.2008) og kommunalteknisk avdeling i Sandnes kommune. Møtet var positivt. Kommunen har en langsiktig plan angående opprettelse av oppgraderte tømmestasjoner (ca. et par per år). Der er også satt i gang planarbeid når det gjelder vann- og kloakkledningssystemet i kommunen som også kan få betydning for fritidsbebyggelsen. En slik plan kan foreligge seint på høsten i år.

For ytterligere informasjon, kontakt styremedlem Ellen Quigstad, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

3. SHF sin hjemmeside.

Til tross for gjenntatte oppfordringer til velforeningene har det vært vanskelig å få tak i ny redaktør som har nødvendig teknisk kompetanse for oppdateringer/revideringer. Vi har nå flere initativ gående og forhåpentligvis vil vi kunne finne en ordning i nærmeste fremtid. I denne forbindelse viser jeg til utsendt informasjon 12/09/2008 til alle lederne i velforeningene fra styremedlem Einar Knudsen, der vi understreker at uansett hjemmeside er det viktig at dere som ledere i velforeningene distribuerer relevant informasjon fra oss i styret videre til medlemmene. 

4. Klage til fylkesmannen/Sivilombudsmannen

Som dere allerede er kjent med har SHF protestert mot behandlingen av Kommuneplanen  (SHF ble ikke invitert inn som høringsinstans, slik lov og forskrifter legger opp til). Fylkesmannen ønsker ikke å behandle saken og den er derfor sendt videre til Sivilombudsmannen.. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har fått tilbakemelding fra Sivilombudsmannen. 

5. Gjeldende reguleringsplaner vs ny kommuneplan.

Denne saken gjelder i hvilken grad gjeldene reguleringsplaner (allerede vedtatt) blir opprettholdt i forhold til den nye kommuneplanen (som kan ”overstyre” reguleringsplanene). Flere møter er avholdt med kommunen, og vi venter nå på det endelige standpunkt i saken. (Vårt utgangspunkt er at allerede vedtatte reguleringsplaner IKKE skal ”overstyres” av kommuneplanen).  

6. Arbeidet videre fremover

Styret har hatt en strategigjennomgang når det gjelder arbeidet utover høsten, vinteren og våren. Vi har lagt til grunn at styrets hovedoppgaver er å påvirke myndighetene når det gjelder forhold som er relevante for hytteeierne i Sandnes, og å holde medlemmene så godt orienterte som mulig. 

Når det gjelder påvirkningsdelen er der flere saker som vil kreve omfattende arbeid:   

  • Arbeidet med neste kommuneplan (komme tidlig inn i prosessen)
  • Komme mer i inngrep med fylkesmannen (bl.a. når det gjelder omregulering av LNF-ormåder med stor hyttetetthet til det de egentlig er, nemlig hytteområder).

I denne forbindelse er det verd å merke seg at den reviderte plan – og bygningsloven trer i kraft i juni 2009. Representanter fra SHF deltok på et møte 03/09/2008 om denne saken  med bl.a. Tord Lien, som er stortingsrepresentant fra FRP fra Sør-Trøndelag. (Ref. referat fra møtet som ble sendt dere 04/09/2008). Lien sitter i Energi – og Miljøkomiteen på Stortinget. På møtet gjennomgikk han noen av bestemmelsene i den nye plan –og bygningsloven, og da spesielt i forhold til bygging i strandsonen sett i forhold til det lokale selvstyret. 

Lien sa at det vil bli utarbeidet felles forskrifter til plan- og bygningsloven (hvordan loven skal praktiseres) Forskriften vil, etter Liens syn, medføre ytterligere innstramming for hyttebygging i strandsonen, inkludert utvidelse/endring av eksisterende hytter. Dette kan spesielt få konsekvenser for eiendommer som ligger i LNF-områder. Her vil kravene til bl.a. til biologisk mangfold bli innskjerpet. Innstramningen vil også kunne bety at hytter i LNF-området som brenner ned eller blir ødelagt som følge av naturskader, ikke automatisk vil bli tillatt bygget opp igjen. Forskriften er ikke klar enda, men ifølge Lien vil den være klar før valget høsten 2009.

Også i den nye loven blir utgangspunktet totalt byggeforbud i strandsonen. Men det vil fremdeles bli adgang til å gi dispensasjon fra byggeforbudet. Det nye er imidlertid at Fylkesmannen og andre statlige myndigheter kan/skal uttale seg om dispensasjon bør gis. I følge Lien vil dette medføre at Fylkesmannen i praksis vil stoppe de tiltak han mener ikke bør gis dispensasjon, noe som ytterligere vil undergrave det lokale selvstyret.

Også i  forbindelse med kommuneplanen hadde SHF innspill om at enkelte LNF-områder m/stor hyttetetthet bør vurderes omregulert til hytteområder. Tilbakemeldingen til SHF fra kommunen var at dette skulle utredes nærmere. SHF har ikke fått ytterligere tilbakemelding. Saken purres nå opp. 

Etter SHFs syn, er det vanskelig å si nå om den nye (plan – og bygnings)loven vil medføre strengere praksis for bygging i strandsonen i Sandnes kommune. Det er mulig praksisen i Sandnes kommune og hos Fylkesmannen i Rogaland  allerede er såpass streng, at den nye loven ikke vil medføre store  endringer. Dette gjenstår å se.  

Ellers er det verdt å merke seg at, i følge Lien, har  fylkesmannen i Vest-Agder etter stikkprøvekontroll ved Flekkerøy ”beordret” full gjennomgang av alle naust som kan være tatt i bruk for beboelse (innlagt vann/strøm/sengeplasser). Det vil ikke komme overraskende for SHF om tilsvarende kontroller kan bli foretatt i Rogaland. Fylkesmenn har en tendens til å snakke sammen.... 

Arbeidet videre fremover (forts).  

  • Det videre arbeidet med vann- og kloakk-planer
  • Gjøre informasjon tilgjengelig for medlemmene når det gjelder spørsmål bl.a. knyttet til generasjonsskifte og kjøp/salg av fritidseiendommer (bl.a. arveavgift). 

 

7. Viktige møter som kommer:

  • 14. oktober: Orienteringsmøte for ledelsen i velforeningene. Hver velforening kan stille med inntil 2 personer. Mer informasjon kommer.
  • 10. november: Møte mellom styret i SHF og politikerne i utvalg for Byutvikling. (Tema er aktuelle saker, ref. de sakene som er nevnt ovenfor).
  • 10. november: Allmøte. Dette blir et åpent møte for alle hytteeierne og andre interesserte. Tema er annå ikke helt fastlagt, men det vil være naturlig bl.a. å se nærmere på erfaringene som er gjort i ”amnestisakene” så langt. Vi håper å få med representanter både fra administrasjonen og politikere i Sandnes. Mer informasjon kommer.

   

Stavanger 22/09/2008  

Med vennlig hilsen 

Jonas P. Aadnøy

Styreleder Sandnes Hytteeierforening.

 


Vi har mottatt informasjon fra Sandnes Hytteeierforening (SHF) ved Elisabeth Fjeld vedrørende amnestisaken.

 

Til velforeningene i SHF

På møtet i Utvalg for byutvikling den 20. august, la Sverre Hetland (KrF) frem forslag om at frist for å søke ”amnesti”, skulle utsettes fra 1.09.08 til 01.11.08. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Administrasjonen ble videre bedt om å fremme sak om dette til Bystyrets møte den 09.09.08, der spørsmålet om utsettelse vil bli endelig vedtatt. 

Fra møtet er det også protokollert at bygningssjef Ola T. Solheim opplyste om at det er en del usikkerhet blant publikum om prosessen, og at administrasjonen ville lage en veiledning for de som vurderer å søke. 

Sandnes Hytteerierforening (SHF), v/ styreleder Jonas P. Aadnøy, hadde tidligere samme dag møte med bygningssjef Ola T. Solheim angående amnestisaken. Fra SHFs side ble det presisert at veiledningen må foreligge snarest mulig, og i god tid før søknadsfristen. Videre må det fremgå klart hvordan søknadsprosessen i praksis vil bli gjennomført, hva søknaden skal inneholde og hvilke kriterier som skal legges til grunn for vurderingen/beslutningen. Kriteriene må være klare og forståelige for søkerne.  

Partene ble enige om at Bygningssjefen skulle utarbeide forslag til veiledning. SHF vil følge opp saken, og komme med kommentarer og innspill til bygningssjefens forslag til veiledning. 

Fristen blir høyst sannsynlig endelig vedtatt på møtet i Bystyret den 09.09.08. Det må likevel bli opp til den enkelte om de vil søke innen gammel frist (01.09.08), eller vente på eventuelt ny frist og veiledning.

SHF vil komme med en ny orientering når veiledningen foreligger. 

Til velforeningene i SHF

På møtet i Utvalg for byutvikling den 20. august, la Sverre Hetland (KrF) frem forslag om at frist for å søke ”amnesti”, skulle utsettes fra 1.09.08 til 01.11.08. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Administrasjonen ble videre bedt om å fremme sak om dette til Bystyrets møte den 09.09.08, der spørsmålet om utsettelse vil bli endelig vedtatt. 

Fra møtet er det også protokollert at bygningssjef Ola T. Solheim opplyste om at det er en del usikkerhet blant publikum om prosessen, og at administrasjonen ville lage en veiledning for de som vurderer å søke. 

Sandnes Hytteerierforening (SHF), v/ styreleder Jonas P. Aadnøy, hadde tidligere samme dag møte med bygningssjef Ola T. Solheim angående amnestisaken. Fra SHFs side ble det presisert at veiledningen må foreligge snarest mulig, og i god tid før søknadsfristen. Videre må det fremgå klart hvordan søknadsprosessen i praksis vil bli gjennomført, hva søknaden skal inneholde og hvilke kriterier som skal legges til grunn for vurderingen/beslutningen. Kriteriene må være klare og forståelige for søkerne.  

Partene ble enige om at Bygningssjefen skulle utarbeide forslag til veiledning. SHF vil følge opp saken, og komme med kommentarer og innspill til bygningssjefens forslag til veiledning. 

Fristen blir høyst sannsynlig endelig vedtatt på møtet i Bystyret den 09.09.08. Det må likevel bli opp til den enkelte om de vil søke innen gammel frist (01.09.08), eller vente på eventuelt ny frist og veiledning.

SHF vil komme med en ny orientering når veiledningen foreligger.

 


Onsdag 3.september holdt Sandnes Frp åpent møte med tema "Strandsoneproblematikk". Referat fra møtet som vi har mottatt fra Elisabeth Fjeld, sekretær SHF, kan leses nedenfor.

 

REFERAT FRA ÅPENT MØTE MED STORTINGSPOLITIKER TORD LIEN (FrP)

TEMA: STRANDSONEPROBLEMATIKK 

Tid:                 Onsdag 03.09.08 kl. 1900-2100 

Møtet ble arrangert av Sandnes FrP som hadde invitert Tord Lien, stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag FrP og medlem av Energi- og Miljøkomiteen.

Ny plan –og bygningslov trer i kraft juni 2009. Lien gjennomgikk noen av bestemmelsene i den nye plan –og bygningsloven, og la frem FrPs politiske syn på loven – og da spesielt i forhold til bygging i strandsonen sett i forhold til det lokale selvstyret.

Lien orientert om at det vil bli utarbeidet felles forskrift om hvordan plan- og bygningsloven skal praktiseres. Etter Liens syn vil forskriften medføre innstramming for hyttebygging i strandsonen, inkludert utvidelse/endring av eksisterende hytter. Dette vil spesielt få konsekvenser for eiendommer som ligger i LNF-områder. I følge Lien vil forskriften være klar innen valget høsten 2009.

Også i den nye loven blir utgangspunktet byggeforbud i strandsonen, men det vil fremdeles bli adgang til å gi dispensasjon fra byggeforbudet. Det nye er imidlertid at fylkeskommunen og statlige myndigheter kan/skal uttale seg om dispensasjon bør gis. I følge Lien vil dette medføre at Fylkesmannen i praksis vil stoppe de tiltak han mener ikke bør gis dispensasjon, noe som vil undergrave det lokale selvstyret.  

Elisabeth Fjeld

Sekretær SHF/referent 

 


 

 

18.juni inviterte Sandnes Hytteeierforening velforeningene til møte med Sandnes Kommune v/kommunalteknikk. Tema for møtet var forslag til endringer i renovasjonsordningen.

Referat fra møtet finner du her.